Konstrukce domů

Nízkoenergetická dřevostavba

Dřevostavbou můžeme nazvat takovou stavbu, jejíž nosná konstrukce je tvořena dřevěnými prvky nebo prvky na bázi dřeva. Dřevo působí pozitivně na lidskou psychiku i imunitní systém. Dřevostavbu lze včetně základové desky dokončit za 5-6 měsíců, přičemž hrubá stavba je hotova cca za 2 měsíce. Dřevostavby nepotřebují technologické přestávky během výstavby, kterou lze je provádět celoročně. Dřevostavby jsou konstrukčně nejvýhodnějším systémem umožňující realizaci nízkoenergetického domů, protože i s minimální tloušťkou skladby obvodové konstrukce dosahují požadované tepelně izolační vlastnosti. Při stejné zastavěné ploše může dřevostavba nabídnout v průměru až o deset procent větší užitnou plochu, na rozdíl od zděné stavby. Netrvá ani dvě minuty, než v lese vyroste materiál na jeden dřevěný dům, navíc při spalování dřeva nevznikne ani o gram CO2 více než kolik ho dřevo během svého růstu z atmosféry odebralo. Při celém procesu vznikne pouze malá uhlíková stopa. O nízkoenergetických dřevostavbách se tedy dá říci že jsou zdravé, rychlé, ekonomické, úsporné a ekologicky šetrné.

Tepelné požadavky na konstrukce

V tabulce jsou uvedeny doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U pro domy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18 až 22 °C . Musí být vybírány skladby konstrukcí a stavební prvky, které svými vlastnostmi vyhovují těmto normovým požadavkům.

POPIS KONSTRUKCE Urec,20*
Stěna vnější těžká: 0,25; lehká: 0,20
Střecha plochá 0,16
Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině 0,30
Výplň otvoru ve vnější stěně (včetně dveří) 1,2

*Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla Urec,20 [W/(m2·K)]

Problematika difuze vodních par

Nabízí se dvě řešení, jakým způsobem se bude obvodová konstrukce vyrovnávat s difuzí vodních par. V obou případech je nutné se zabývat kvalitou a životností materiálů včetně jejich spojovacích prvků, protože správné fungování této vrstvy je po celou životnost dřevostavby zásadní. Proto se nevyplatí podcenit návrh a posouzení konstrukce, zda odpovídá  bilance vodních par normovým hodnotám.

Difuzně otevřená konstrukce

Skladba konstrukce neobsahuje na straně k interiéru parozábranu, ale vrstvu parobrzdy (materiál se středním difuzním odporem – např. OSB desky). Není tak zabráněno prostupu vodní páry konstrukcí směrem z interiéru do exteriéru. Dům může „dýchat“ a je tak vytvářené přirozené a zdravé mikroklima.  Vodní pára se přirozeně dostává ven skrz konstrukci – prostupuje stěnou a minerální vatou ve fasádě.

Difuzně uzavřená konstrukce

Na straně k interiéru je aplikována parozábrana (materiál s velmi vysokým difuzním odporem), která zabraňuje průniku vodní páry z interiéru do obvodové konstrukce. U tohoto řešení je důležité, aby se vlhkost z vnitřního prostředí vůbec nedostala do konstrukce, kde by znemožňovala správnou funkci tepelné izolace.
Je nezbytné dbát na správné dodržení technologických postupů a řešení detailů. Difuzně uzavřenou konstrukcí se dosáhne lepších tepelně izolačních vlastností. Vlhkost z interiéru musí být odváděna pomocí větrání.

Typy nosných konstrukcí

Zerodomy- nulové domy je možné řešit jako dřevostavbu panelovou, nebo rámovou konstrukcí – sloupková dřevostavba. Podstatnou roli hraje kvalitní zateplení domu, a s tím souvisí omezení úniku tepla pečlivým řešením detailů. Pro výplně otvorů budou použita okna s trojskly s minimálními ztrátami. Díky komplexnímu řešení stavby včetně jejich detailů a využívání obnovitelných zdrojů je zajištěna nízká spotřeba energií.

CLT panely

Cross laminated timber – křížem lepené dřevo – jedná se o vícevrstvé masivní dřevěné panely. Skládají se minimálně ze třech k sobě navzájem kolmých slepených vrstev dřeva, které staticky spolupůsobí a vytvářejí tak tuhý panel. Tyto panely mají vysokou pevnost zejména ve vzpěru a ohybu. CLT panely se používají i jako pohledová konstrukce v interiéru. Vyšší hmotnost zajišťuje výborné akustické vlastnosti, a díky tomu jsou vhodné i pro stropní konstrukce.

zero-150-kce clt-panel-celadna-2

SIP panely

Structural insulated panels – konstrukční izolované panely – jsou vyrobeny nalepením desek z velkoplošných materiálů na bázi dřeva na jádro, které je tvořeno tepelným izolantem. Podmínkou je dostatečná pevnost jádra panelu, protože panel neobsahuje žádné další ztužující prvky. Proto se panel SIP také označuje jako sendvičový izolovaný panel bez výztužných žeber.

sip-panel sip

Rámová konstrukce

V dnešní době je asi nejrozšířenější konstrukce svislých nosných prvků. Jedná se o lehký dřevěný skelet, sestavený ze smrkových fošen profilu 2″ x 4″, tedy cca 50 x 100 mm obvykle v osových vzdálenostech 625 mm. V podstatě je z jednoho profilu sestavená kostra celého domu. Velmi důležitou roli v tomto systému hrají deskové materiály, které plní funkci zavětrování z hlediska stability stěn. Lze je použít jednostranně a oboustranně. Také je možné deskový materiál nahradit prvkovým zavětrováním anebo jejich kombinací.

tesarska-konstrukce2 tesarska-konstrukce